Tข้อตกลงการใช้งาน


แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2019


การยอมรับข้อตกลง

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างท่านไม่ว่าจัดทำขึ้นเป็นการส่วนบุคคลหรือในนามของนิติบุคคล (“ท่าน”) และบริษัท Jubilee Ace Ltd ("บริษัทฯ", “เรา”, “หรือ” “ของเรา”) โดยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ https://jubileeace.com/ รวมถึงเว็บไซต์ รูปแบบสื่อ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือเชื่อมต่อเข้าไว้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ท่านตกลงให้การเข้าถึงเว็บไซต์ถือเป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้ หากไม่เห็นด้วยในข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้ ห้ามมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาดและต้องยุติการใช้งานในทันที

ข้อตกลงและเงื่อนไขหรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่อาจมีการโพสต์บนเว็บไซต์เป็นระยะๆ จะมีให้ไว้ ณ ที่นี้เพื่ออ้างอิงประกอบด้วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบผ่านการอัปเดตวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ของข้อตกลงการใช้งาน โดยท่านสละสิทธิในการขอรับประกาศแจ้งการแก้ไขแต่ละครั้ง การตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเป็นระยะๆ เพื่อให้รับทราบการแก้ไขถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง การใช้งานเว็บไซต์ต่อหลังจากวันที่โพสต์ข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไข ให้ถือว่าท่านจะปฏิบัติตาม รวมถึงได้รับทราบและยอมรับในการเปลี่ยนเปลี่ยนใดๆ ที่มีในข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไข    

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์มิได้มีไว้เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศที่การเผยแพร่หรือนำไปใช้ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลหรือประเทศนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์จากสถานที่ตั้งอื่น ให้ถือเป็นการกระทำโดยความประสงค์ของตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว (หากและเท่าที่กฎหมายในท้องถิ่นจะครอบคลุม)

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุขั้นต่ำ 18 ปีขึ้นไป ผู้ใช้ซึ่งถือเป็นผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่ตนพำนักอยู่ ต้องใช้งานเว็บไซต์โดยได้รับอนุญาตจากและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลโดยตรง กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลอ่านและยอมรับในข้อตกลงการใช้งา นก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์  

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โค้ดแหล่งที่มา ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ รูปภาพ และกราฟิกทั้งหมดในเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่มีในที่นี้ (“เครื่องหมาย”) อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของและการควบคุมโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ มีใบอนุญาตให้ใช้งานได้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เขตอำนาจศาลต่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาและเครื่องหมายต่างๆ ให้ไว้ในเว็บไซต์ “เท่าที่เป็น” เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำเนื้อหาหรือเครื่องหมายส่วนใดในเว็บไซต์ไปคัดลอก ทำซ้ำ รวบรวม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ในที่สาธารณะ เข้ารหัส แปล ถ่ายโอน เผยแพร่ จำหน่าย ให้สิทธิ์อนุญาต หรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้งาน

หากท่านมีสิทธิ์ใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะได้รับสิทธิ์อนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ในขอบเขตจำกัด เพื่อทำการดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาส่วนใดๆ ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่การใช้งานเพื่อการค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการละเว้นการให้สิทธิ์เข้าถึงและเข้าใช้เว็บไซต์ เนื้อหา และเครื่องหมายใดๆ แก่ท่าน

คำรับรองของผู้ใช้

การใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือเป็นการแสดงและรับประกันดังนี้: (1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ส่งให้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ (2) ท่านจะดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโดยทันที เมื่อจำเป็น; (3) ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้;  (4) ท่านมิได้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี;  (5) ท่านมิได้เป็นผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่ท่านพำนักอยู่ หรือได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ (6)ท่านจะไม่เข้าใช้เว็บไซต์ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหรือที่มิได้ดำเนินการโดยมนุษย์; (7) ท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ ท่านใช้งานเว็บไซต์โดยมิได้ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากท่านให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับหรือยุติการให้บริการบัญชี รวมถึงปฏิเสธการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ทั้งหมด (หรือส่วนใดๆ ในที่นี้) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

         

การลงทะเบียนผู้ใช้

         

ท่านอาจต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ โดยท่านตกลงที่จะเก็บรักษารหัสลับและรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เรียกคืน หรือแก้ไขชื่อผู้ใช้ที่ท่านเลือก หากบริษัทฯ เห็นว่าชื่อผู้ใช้นั้นๆ มีความไม่เหมาะสม อนาจาร หรืออาจสร้างความไม่พอใจ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

        

ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน


รูปแบบการชำระเงินที่บริษัทฯ ยอมรับมีดังนี้


-  บิทคอยน์ (BTC)


ท่านอาจต้องทำการซื้อหรือชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าใช้บริการบางอย่าง โดยท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อและบัญชีในการซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีและการชำระเงินโดยทันที รวมถึงข้อมูลอีเมล ช่องทางการชำระเงิน และวันที่หมดอายุของบัตรที่ใช้ชำระเงิน เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมและติดต่อท่านได้ตามความจำเป็น  บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีเรียกเก็บเงินออนไลน์สำหรับการซื้อที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ พร้อมทั้งเพิ่มภาษีการขายลงในราคาซื้อตามที่เราเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงราคาได้ทุกเมื่อ และการชำระเงินทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ


ท่านตกลงที่จะชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามราคาที่มีผล ณ เวลาที่ทำการซื้อ และให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกตามจำนวนเงินที่ปรากฏในขั้นตอนการซื้อ กรณีการซื้อที่มีการเรียกเก็บต่อเนื่องเป็นระยะ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เรียกเก็บจากช่องทางการชำระเงินของท่านตามระยะที่กำหนดโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท่านล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บแต่ละครั้ง จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในราคา แม้ว่าบริษัทฯ ได้ส่งคำขอหรือได้รับยอดชำระแล้วก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้

        

การยกเลิก

ทุกการสั่งซื้อไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมแคมเปญได้ทุกกรณี

หากคุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

    

การดำเนินการที่ไม่อนุญาต


ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเปิดให้บริการเว็บไซต์ ห้ามใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า ยกเว้นกรณีที่มีการรับรองเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว  


ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ปฏิบัติดังนี้

1.  ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดจากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสร้างหรือรวบรวมชุดข้อมูล เอกสารรวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเรกทอรี ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

2.  ใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้ และ/หรืออีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหรือกระทำภายใต้การหลอกลวง

3.   มีส่วนในการจัดกรอบข้อมูล (framing) หรือเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.  ใช้เล่ห์เหลี่ยม ฉ้อโกง หรือหลอกลวงบริษัทฯ และผู้ใช้รายอื่น โดยเฉพาะที่กระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลลับเกี่ยวกับบัญชี เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้

5.  ใช้บริการสนับสนุนต่างๆ อย่างไม่เหมาะสมหรือแจ้งรายงานเท็จเกี่ยวกับการใช้งานในทางที่ผิดหรือการประพฤติมิชอบ

6.  มีส่วนในการใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือใช้เหมืองข้อมูล โรบอท หรือเครื่องมือเพื่อการเก็บและดึงข้อมูลใดๆ ในลักษณะนี้

7.  พยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น

8.   ถอดรหัส แปลย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ส่วนใดๆ ที่ประกอบขึ้นหรือประกอบสร้างเป็นส่วนใดๆ ในเว็บไซต์

9.  คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Flash, JAVA, Python, HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่นใด

10.  อัปโหลดหรือถ่ายโอน (หรือพยายามอัปโหลดหรือถ่ายโอน) ไวรัส ม้าโทรจัน (Trojan Horse) หรือสื่ออื่นใด รวมถึงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มากเกินไปและการส่งสแปม (โพสต์ข้อความเดิมซ้ำๆ) ที่เป็นการแทรกแซงการใช้งานและความรื่นรมย์ในการใช้งานเว็บไซต์ของฝ่ายใดๆ หรือดัดแปลง ลดคุณค่า รบกวน ปรับเปลี่ยน หรือแทรกแซงการใช้งาน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การดำเนินงาน หรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์

11.  อัปโหลดหรือถ่ายโอน (หรือพยายามอัปโหลดหรือถ่ายโอน) สื่อใดๆ ที่เป็นกลไกการเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูลในเชิงรุกหรือเชิงรับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเลียนแบบ การแลกเปลี่ยนกราฟิกอย่างชัดเจน (“GIF”), 1×1 พิกเซล, เว็บบั๊ก, คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่นในลักษณะนี้ (บางครั้งอาจเรียกว่า “สปายแวร์” หรือ กลไกการเก็บข้อมูลเชิงรับ” หรือ “PCMS”)

12.  ใช้งาน เปิดใช้ พัฒนา หรือเผยแพร่ระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเลียนแบบ การใช้โปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ (spider) โรบอท โปรแกรมโกง โปรแกรมดึงข้อมูลจากหน้าเว็บ (scraper) หรือโปรแกรมอ่านออฟไลน์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้งานหรือเปิดใช้สคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีที่เป็นผลจากเสิร์ชเอนจินทั่วไปหรือการใช้เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต

13.   กระทำสิ่งที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือเป็นอันตรายต่อบริษัทฯ และ/หรือเว็บไซต์

14.  ใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  

                    

ข้อมูลที่ส่งให้

ท่านรับทราบและยอมรับว่าคำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ แนวคิด คำติชม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่งท่านส่งให้แก่บริษัทฯ (“ข้อมูลที่ส่งให้”) ไม่ถือเป็นข้อมูลลับและต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ มีสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และมีสิทธิ์นำข้อมูลที่ส่งให้เหล่านี้ไปใช้และเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อการค้า หรือโดยที่ท่านไม่ทราบหรือไม่ได้รับค่าชดเชย โดยท่านสละสิทธิทางศีลธรรมทั้งหมดในข้อมูลที่ส่งให้เหล่านี้ และรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งให้นี้เป็นข้อมูลต้นฉบับของท่านเองหรือเป็นข้อมูลที่ท่านมีสิทธิ์ส่งให้ ท่านยอมรับว่าตนไม่สิทธิไล่เบี้ยกับบริษัทฯ ในกรณีที่มีการละเมิดหรือทุจริตในสิทธิทางทรัพย์สินใดๆ ในข้อมูลที่ส่งให้ไม่ว่าเป็นการกล่าวหาหรือมีการกระทำจริง

         

เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

         

เว็บไซต์อาจมี (หรืออาจมีการส่งให้ท่านผ่านทางเว็บไซต์) ลิงก์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) รวมทั้งบทความ ภาพถ่าย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ งานออกแบบ เพลง วิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาหรือรายการอื่นๆ ที่เป็นของหรือมีที่มาจากบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) บริษัทฯ ไม่มีการตรวจสอบ ตรวจตรา หรือตรวจดูความถูกต้อง เหมาะสม หรือความสมบูรณ์ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีการโพสต์ มีให้เข้าชม หรือติดตั้งได้จากเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความไม่เหมาะสม ความคิดเห็น การรับผิด แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ เกี่ยวกับหรือที่มีในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก การใส่ เชื่อมโยง หรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกมิได้สื่อถึงการอนุมัติหรือการรับรองโดยบริษัทฯ แต่อย่างใด หากท่านตัดสินใจออกจากเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเพื่อใช้งานหรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลภายนอก ให้ถือเป็นการดำเนินการโดยที่ท่านรับผิดชอบความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องตระหนักว่าข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะไม่มีผลควบคุมอีก ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปผ่านเว็บไซต์นี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่ท่านใช้งานหรือติดตั้งผ่านเว็บไซต์นี้ การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกถือเป็นการดำเนินการผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทฯ อื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวและให้ถือเป็นการดำเนินการระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ มิได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และท่านต้องไม่ขอให้บริษัทฯ ชดใช้สิ่งใดสืบเนื่องจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว และจะไม่ขอให้บริษัทฯ ชดใช้ต่อความสูญเสียใดๆ ที่ท่านประสบหรือภัยที่เกิดกับท่านซึ่งเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องมาจากเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือการติดต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใด

การจัดการเว็บไซต์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่รวมข้อผูกพันในสิ่งต่อไปนี้ (1) ตรวจตราการละเมิดข้อตกลงการใช้งานในเว็บไซต์ (2) ดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ที่กระทำการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรับทราบ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (3) ปฏิเสธ จำกัดการเข้าถึง จำกัดการเปิดให้บริการ หรือปิดใช้งาน (เท่าที่เทคโนโนโลยีเอื้ออำนวย) การมีส่วนร่วมหรือส่วนใดๆ ของท่านในที่นี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อจำกัดใด (4) ลบออกจากเว็บไซต์หรือปิดใช้กรณีที่ไฟล์และเนื้อหาใดมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบไม่ว่าในรูปแบบใด ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องประกาศแจ้งหรือรับผิดใดๆ และ (5) หรือจัดการเว็บไซต์ในแนวทางที่เป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างเหมาะสม

        

นโยบายความเป็นส่วนตัว

        

บริษัทฯ ใส่ใจความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ https://jubileeace.com/privacyการใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีรวมอยู่ในข้อตกลงการใช้งานนี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หากท่านเข้าถึงเว็บไซต์จากสหภาพยุโรป เอเชีย หรือภูมิภาคอื่นใดของโลกที่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่กำกับดูแลการเก็บ นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต่างไปจากกฎหมายที่บังคับใช้ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าท่านกำลังโอนข้อมูลของท่านมายังหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และท่านยินยอมโดยชัดแจ้งให้โอน ข้อมูลไปยังหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเพื่อประมวลผลได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการยอมรับ ร้องขอ หรือเรียกร้องข้อมูลจากเด็กโดยที่บริษัทฯ รู้อยู่แล้ว หรือเสนอขายต่อเด็กโดยที่บริษัทฯ รู้อยู่แล้ว ดังนั้น หากบริษัทฯ รับทราบข้อเท็จจริงว่ามีผู้ซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กำหนดและยืนยันได้ บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์โดยเร็วที่สุดตามที่กระทำได้จริง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act)

                     

ข้อตกลงและการยุติข้อตกลง

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ไอพี) กับบุคคลใดๆ ด้วยสาเหตุใดก็ตามหรือโดยไม่มีสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดคำรับรอง การรับประกัน หรือการให้ความยินยอมใดๆ ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือในกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดใดๆ และไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ บริษัทฯ สามารถยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ หรือลบบัญชีของท่านและเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านโพสต์ไว้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเตือนและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากบริษัทฯ ยุติหรือระงับการใช้งานบัญชีของท่านไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ท่านจะถูกห้ามมิให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของท่านเอง ชื่อปลอมหรือที่ยืมมา หรือชื่อของบุคคลภายนอก แม้เป็นการกระทำในนามของบุคคลภายนอกก็ตาม นอกเหนือจากยุติการใช้งานหรือระงับบัญชี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องให้ชดใช้เยียวยาทางแพ่ง ทางอาญา และตามคำสั่งศาล

การแก้ไขและการหยุดชะงัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันให้ต้องอัปเดตข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา ระงับหรือยุติการให้บริการเว็บไซต์  

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความพร้อมให้บริการของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ บริษัทฯ อาจประสบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อันสืบเนื่องมาจากการรบกวน ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดต่างๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ ยุติการให้บริการ หรือดัดแปลงเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อหรือไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาที่ระงับหรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงการใช้งานนี้ที่ตีความได้ว่าบริษัทฯ มีข้อผูกพันให้ต้องรักษาและสนับสนุนเว็บไซต์หรือจัดหาการแก้ไข อัปเดต หรือเปิดให้บริการอันเกี่ยวข้องในที่นี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงซึ่งจัดทำและดำเนินการภายในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินทั้งหมด โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย    

การระงับข้อพิพาท

        

การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

         

เพื่อเป็นการเร่งการระงับและควบคุมค่าใช้จ่ายในข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อพิพาท”) ที่ท่านหรือบริษัทฯ (เรียกแยกกันว่า “คู่สัญญา” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”) ยื่นคำร้อง คู่สัญญายินยอมให้มีการเจราข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อน (เว้นแต่เป็นข้อพิพาทที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่าง) เป็นเวลาอย่างน้อยเก้าสิบ (90) วันก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยให้การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการมีผลบังคับเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

         

อนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ให้หาข้อยุติและระงับข้อพิพาทนั้น (เว้นแต่เป็นข้อพิพาทที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่าง) ด้วยอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน


ให้บังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ตามกฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายหรือดำเนินคดีกับอีกฝ่ายสืบเนื่องจากข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ให้ดำเนินการหรือดำเนินคดีผ่านศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVIIAC) คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสืบเนื่องจากการกระทำหรือการดำเนินคดีใดๆ ให้ถือเป็นที่ยุติของประเด็นการพิจารณาตัดสินนั้นๆ และต้องมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจอื่นตามที่กฎหมายระบุไว้

ข้อจำกัด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้จำกัดผลบังคับใช้อนุญาโตตุลาการกับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยแยกจากกัน ตามที่กฏหมายกำหนดไว้สูงสุด (ก) ห้ามมิให้ตั้งอนุญาโตตุลาการร่วมกับการพิจารณาคดีอื่นใด (ข) ไม่ให้สิทธิ์หรืออำนาจใดๆ ในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทในรูปแบบของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือใช้กระบวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และ (ค) ไม่ให้สิทธิ์หรืออำนาจใดๆ ในการเสนอข้อพิพาทโดยอ้างว่าทำหน้าที่ในนามตัวแทนของสาธารณชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด

ข้อยกเว้นในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและการอนุญาโตตุลาการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อพิพาทดังต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับตามข้อกำหนดข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน (ก) ข้อพิพาทใดๆ ที่เสนอเพื่อบังคับใช้หรือคุ้มครองหรือที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ข) ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากข้อกล่าวหาว่าด้วยการลักทรัพย์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การรุกรานความเป็นส่วนตัว หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ค) การเรียกร้องสิทธิ์การคุ้มครองชั่วคราว หากพบว่าข้อกำหนดนี้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสินข้อพิพาทที่ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อความส่วนนั้นๆ ของข้อกำหนดซึ่งพบว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อพิพาทนั้นต้องตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจภายในขอบเขตศาลที่ระบุข้างต้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยื่นเรื่องต่อเขตอํานาจศาลเหนือบุคคลของศาลนั้นๆ

 

การแก้ไข

ในเว็บไซต์อาจมีข้อมูลซึ่งมีการสะกดผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น เช่น ข้อมูลคำอธิบาย ราคา ความพร้อมให้บริการ และข้อมูลอื่นใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์นี้ให้บริการเท่าที่เป็นและเท่าที่มี ท่านตกลงว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และการใช้งานของท่านในที่นี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตไว้สูงสุด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายในสภาพการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือให้คำรับรองในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่ลิงก์เข้ากับเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใน (1) ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและสื่อต่างๆ (2) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือลักษณะใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ (3) การเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์เพื่อความปลอดภัย และ/หรือข้อมูลใดๆ และทั้งหมด และ/หรือข้อมูลการเงินที่จัดเก็บไว้ในที่นี้ (4) การหยุดชะงักหรือการยุติการเผยแพร่ไปยังหรือจากเว็บไซต์ (5) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรือลิงก์ที่อาจส่งมายังหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาและสื่อใดๆ หรือความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใด อันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เนื้อหาที่มีการโพสต์ ส่งผ่าน หรือมีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ไม่รับประกัน รับรอง การันตี หรือรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่มีการลิงก์ไว้ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใดๆ ที่ปรากฏในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น และบริษัทฯ จะไม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจตราธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านกับผู้ให้บริการภายนอกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางสื่อหรือในสิ่งแวดล้อมใดๆ ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯ หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ เนื่องมาจากการผิดสัญญา เชิงจำเพาะ หรือเป็นการลงทัณฑ์ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายอื่นอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทฯ ได้แจ้งโอกาสการเกิดความเสียหายนั้นๆ ก็ตาม ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ ขัดแย้งต่อข้อความดังต่อไปนี้ ความรับผิดของบริษัทฯ ต่อท่านสำหรับเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากรูปแบบของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเวลาใด จะจำกัดเพียงเท่ากับจำนวนเงินที่ต่ำกว่าซึ่งท่านได้ชำระให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี) ในช่วงหก (6) เดือนก่อนเกิดเหตุใดๆ ของการกระทำที่เกิดขึ้นนี้ กฎหมายบางอย่างของรัฐไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยปริยายหรือการละเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับกับท่าน ข้อปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดในข้างต้นจะไม่มีผลบังคับกับท่าน และท่านอาจได้รับสิทธิ์บางอย่างเพิ่มเติม

 

การชดใช้

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ พันธมิตร บริษัทย่อย และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ ให้พ้นจากความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ข้อเรียกร้อง หรือคำขอใดๆ รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควรซึ่งได้กระทำโดยบุคคลภายนอกเนื่องจาก: (1) การใช้งานเว็บไซต์ (2) การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (3) การละเมิดคำรับรองและการรับประกันที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้งาน (4) การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่กระทำโดยท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) การกระทำที่ก่อให้เกิดภัยอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ซึ่งท่านติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องและควบคุมเหตุใดๆ ที่ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯ โดยที่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนแต่เพียงผู้เดียว และท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการต่อสู้ข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยที่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือการดำเนินคดีใดๆ ที่ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในลักษณะนี้ทันทีที่บริษัทฯ รับทราบ

 

ข้อมูลของผู้ใช้

บริษัทฯ จะดูแลรักษาข้อมูลที่ท่านโอนมายังเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการบริหารการปฏิบัติการของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทฯ มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลทั้งหมดที่ท่านโอนหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการด้วยเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือการทุจริตในข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และท่านสละสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับบริษัทสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือการทุจริตในข้อมูลดังกล่าว

 

การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายมือชื่อ

การเข้าชมเว็บไซต์ ส่งอีเมลถึงบริษัทฯ และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือเป็นการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมรับการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และตกลงว่าข้อตกลง ประกาศแจ้ง การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัทส่งให้แก่ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลและบนเว็บไซต์ สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุถึงการสื่อสารดังกล่าว ท่านยอมรับในการใช้ลายมือชื่อ สัญญา คำสั่งซื้อ และบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงการส่งประกาศแจ้ง นโยบาย และบันทึกธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่มหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จผ่านทางเว็บไซต์ ท่านสละสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ภายใต้บทบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ กฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่กำหนดให้ต้องมีลายมือชื่อต้นฉบับหรือการจัดส่งหรือเก็บบันทึกที่ไม่ใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินหรือการให้เครดิตด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากแบบอิเล็กทรอนิกส์


ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการใช้งานใดๆ ที่บริษัทฯ โพสต์ลงในเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้ถือเป็นข้อตกลงฉบับเต็มและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านกับบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ไม่สามารถใช้หรือบังคับตามสิทธิใดๆ หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว ให้ใช้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตไว้สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถมอบสิทธิและข้อผูกพันใดๆ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นได้ทุกเมื่อ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือการไม่สามารถดำเนินการอันสืบเนื่องมาจากเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควร หากเห็นว่าข้อกำหนดทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือส่วนดังกล่าวถูกแยกออกจากข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ ผลของข้อตกลงการใช้งานนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ไม่ก่อให้เกิดกิจการร่วมค้า การจัดตั้งหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือการแต่งตั้งตัวแทนใดๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ ท่านตกลงว่าจะไม่มีการตีความข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ให้เป็นผลร้ายแก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการร่างข้อตกลงฉบับนี้ ท่านสละสิทธิในข้อต่อสู้ใดๆ และทั้งหมดซึ่งท่านอาจมีสืบเนื่องมาจากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือการที่คู่สัญญามิได้ลงลายมือชื่อเพื่อให้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับ

ติดต่อเรา

หากต้องการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง[email protected]