ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าและคู่ค้า


ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้บริการของบริษัทยูบิลลี่ เอซ จำกัด หากคุณใช้บริการของยูบิลลี่ เอซ อยู่ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จินกล่องจดหมาย 116 อพาร์ทเม้นท์ Sea Meadow(Jubilee Ace Ltd., Sea Meadow House, Blackburne Highway, (PO Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands)คุณจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลความเสี่ยง ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน และการยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

ทำเครื่องหมายลงในช่องก่อนเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อยอมรับสัญญาการซื้อขายหรือสัญญาจัดจำหน่ายกับยูบิลลี่ เอซ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนและครบถ้วน  

(1)คุณรับทราบอย่างชัดเจนว่ายูบิลลี่ เอซไม่ได้ทำการเสนอสกุลเงิน สินทรัพย์ การลงทุนทางการเงินหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ยูบิลลี่ เอซได้ให้บริการซอฟต์แวร์คุณภาพสูง คือ การเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลแทน  

(2)คุณรับทราบและยอมรับว่ายูบิลลี่ เอซไม่ได้ทำการขาย แจกจ่ายหรือจัดหาสกุลเงินดิจิทัลโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งตัวมันเองหรือผ่านมือที่สาม ยิ่งไปกว่านั้นคุณได้รับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณได้ตระหนักอย่างเต็มที่และได้รับการแจ้งข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจน ตลาดของสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง ในเวลาเดียวกันนั้นมีความพิเศษ การเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลมันเหมือนกับการเป็นเจ้าของหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินครั้งใหญ่ในระยะเวลาสั้น ๆ และกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด  

(3)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าไม่มีการรับรอง การรับประกันหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ ผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ยูบิลลี่ เอซเป็นเจ้าของหรือถือสิทธิ์ด้วยยูบิลลี่ เอซเองหรือผู้จัดจำหน่ายของยูบิลลี่เอซ คำบรรยายหรือคำอธิบายทั้งหมดนี้ยูบิลลี่ เอซหรือผู้จัดจำหน่ายของยูบิลลี่ เอซได้จัดทำขึ้นซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นและไม่ได้เป็นการชักชวน การจูงใจหรือการเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงการเก็งกำไรซอฟต์แวร์ ใด ๆ  

(4)โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณได้รับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือทำสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์การเก็งกำไรว่าคุณเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล ระบบสกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล  

  • (a)คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยินดีที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษีและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล  

  • (b)คุณมีความมั่นคงทางการเงินโดยคำนึงจากสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน วิถีการดำเนินชีวิตและภาระผูกพันทางการเงินเพื่อรับผลการลงทุนที่มีขาดทุนทั้งหมดของคุณจากการใช้ซอฟต์แวร์การเก็งกำไรยูบิลลี่ เอซ และบริการอื่น ๆ ที่จัดทำโดยยูบิลลี่ เอซ หากปราศจากสิ่งนี้จะเป็นภาระที่จะส่งผลต่อการสถานภาพทางเศรษฐกิจของคุณเองในกรณีที่มีการสูญเสียทั้งหมด               

  • (c)คุณมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่กำหนดมูลค่าของการใช้ซอฟต์แวร์การเก็งกำไรยูบิลลี่ เอซ ของคุณ               

(5)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่ายูบิลลี่ เอซไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาดการเงินอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์อ้างอิงและตลาดหรือคำแนะนำการลงทุนประเภทใดก็ตาม อย่างไรก็ตามยูบิลลี่ เอซจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อจุดประสงค์ในการเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลบนเว็บไซต์  

(6)คุณรับทราบว่าไม่สามารถทำสัญญากับบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือเป็นพลเมืองของประเทศในประเทศต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง) แคนาดา (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง) จีน (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความคิดเห็นหรืออำนาจในการตัดสินคดีของรัฐบาลที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ เป็นไปได้ว่าการเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้รับการอนุญาตหรือได้รับการอนุญาตต่อเมื่อได้อนุญาต และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองการใช้สินค้าและบริการอื่น ๆ ของยูบิลลี่ เอซภายใต้กฎหมาย  

(7)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ตกลงตามสัญญากับยูบิลลี่ เอซเป็นความสมัครใจและไม่มีการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรับทราบอย่างชัดเจนว่าผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากการเก็งกำไรดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์ยูบิลลี่ เอซ รวมถึงผลตอบแทนเชิงบวกหรือเชิงลบอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยูบิลลี่ เอซ อาจแตกต่างกันอย่างมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวแปรที่ไม่สามารถคาดเดาได้หลายอย่าง  

(8)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าคำประกาศ การคาดการณ์ การเก็งกำไรหรือการชักชวนที่มีความเสี่ยงว่าไม่เป็นจริงของการลงทุนใด ๆ สกุลเงินหรือการลงทุนทางการเงินที่ใช้เพื่อปันส่วนและการใช้บริการของยูบิลลี่ เอซเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดและสามารถฟ้องร้องได้  

(9)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่ายูบิลลี่ เอซไม่ยอมรับคำประกาศใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ในเรื่องการบริการยูบิลลี่ เอซแนะนำให้ลูกค้าไม่ควรเชื่อคำประกาศที่จัดทำโดยบุคคลที่สามในเรื่องผลตอบแทน กำไรและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของยูบิลลี่ เอซ การเก็งกำไรของสกุลเงินดิจิทัล การครอบครองหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ –ผลตอบแทนดังกล่าวจะไม่สามารถซ้ำกับผู้ใช้รายอื่นได้  

(10)เนื่องจากการเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การครอบครองหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจากบนความข้างต้น ได้แก่ 1 ถึง 5 7 ถึง 9 ยูบิลลี่ เอซไม่ได้รับประกันหรือนำเสนออย่างโจ่งแจ้งหรือกล่าวเป็นนัย ไม่ได้นำเสนอหรือรับประกันประเภทใดทั้งนั้น และยอมรับว่าไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้าที่ได้ทำกำไร ลูกค้าที่ไม่สูญเสียทรัพย์สินหรือสูญเสียทั้งหมด ยูบิลลี่ เอซไม่ได้รับประกันหรือนำเสนออย่างโจ่งแจ้งหรือกล่าวเป็นนัย ตามการดำเนินการด้วยความเคารพภายใต้ (6) หรือว่าการเก็งกำไรด้วยสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้รับผลกระทบ การครอบครองหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ตามสถานที่ของผู้ใช้มันได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

2.ข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับผู้จัดจำหน่าย  


(1)คุณรับทราบโดยชัดเจนว่าหากลงทะเบียนจะไม่ได้ทำในฐานะลูกค้า แต่ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อยกเว้นความรับผิดและสิทธิพิเศษในการยกเลิกภายใต้ I ก็จะถูกนำมาใช้กับคุณเช่นกัน อีกอย่างที่สำคัญคือคุณรับทราบว่าสินค้าของยูบิลลี่ เอซไม่สามารถแบ่งให้กับบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือเป็นพลเมืองอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง) แคนาดา (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง) จีน (รวมถึงดินแดนที่เกี่ยวข้อง)  

(2)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าไม่มีการนำเสนอหรือรับประกันสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการหารายได้ โอกาสในการจำหน่าย การคาดหวังคอมมิชชั่นหรือโบนัสอื่น ๆ รายได้หรือผลตอบแทนใด ๆ ก็ตามที่จัดทำหรือสามารถจัดทำนอกเหนือจากข้อกำหนดตามสัญญาในฐานะผู้จัดจำหน่ายโดยยูบิลลี่ เอซ  

(3)คุณรับทราบและยอมรับว่าการจัดจำหน่าย ค่าคอมมิชชั่น โบนัส รายได้หรือใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ถ้ามี ที่เป็นความสมัครใจล้วน ๆ อาจจะได้รับการยิมยอมตามสัญญาจากยูบิลลี่ เอซ  

(4)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าตัวอย่างของผลกำไรหรือรายได้ทั้งหมดรวมถึงผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายสินค้า เช่น จากการรับค่าคอมมิชชั่น จากนั้นจะต้องมีความเข้าใจว่ามันเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สมมติฐานและ / หรือการคาดการณ์ ไม่สามารถตีความได้ชัดเจน หรือความคาดหวังที่เป็นไปได้ของค่าคอมมิชชั่นน่าจะเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือการรับประกัน ข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้อื่น ๆ ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจริงหรือรายได้อื่น ๆ ที่ได้คาดหวังไว้อาจแตกต่างกันมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเพียงในจำนวนที่ได้ถูกจำกัดไว้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตัวแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจริงหรือค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ ที่คาดว่าจะขึ้นอยู่กับความพยายามจากการกระทำของการขายของตัวบุคคลในแต่ละกรณีและตามความประสงค์ - เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ - ความพยายามในการขายเป็นจำนวนมากและอย่างต่อเนื่องเพื่อยูบิลลี่ เอซและการรับค่าคอมมิชชั่นที่สมเหตุสมผล  

(5)คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการคาดการณ์หรือบอกกล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตบนพื้นฐานของการแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้อื่น ๆ เพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวแปรต่างๆที่ไม่สามารถคาดเดาได้จากในบทความที่ (4)  

(6)ยูบิลลี่ เอซขอห้ามไม่ให้คุณตัดสินใจเป็นผู้จัดจำหน่ายยูบิลลี่ เอซจากการแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้อื่น ๆ ที่ส่งโดยบุคคลที่สาม รวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้อื่นที่ได้กล่าวหาว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายยูบิลลี่ เอซ เนื่องจากโปรโมชั่นประเภทนี้มีไว้ขายให้ยูบิลลี่ เอซเท่านั้น เป็นสิ่งต้องห้ามใช้กับผู้จัดจำหน่ายคนอื่น ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายคนหนึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบ ทำซ้ำ หรือคาดหวังผลตอบแทนที่มาจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น  

3.ส่วนหนึ่งของสัญญา  

หลังจากอ่านคำเตือนความเสี่ยง ข้อจำกัดความรับผิดและสิทธิพิเศษในการยกเลิก (ภายใต้ข้อ 1.) ภายใต้ข้อ 1 ในตอนนี้คุณได้รับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณได้รับทราบคำเตือนด้านความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้ข้อ 1. และ 2. แล้ว และข้อจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อ 1. รวมทั้งสิทธิพิเศษในการบอกเลิกภายใต้ข้อ 1. และยอมรับอย่างชัดเจนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยทำเครื่องหมายลงในช่องว่างก่อนซื้อซอฟต์แวร์การเก็งกำไรหรือก่อนที่จะทำสัญญาในฐานะพันธมิตรในการการจัดจำหน่าย